ஹீலிங் பெறுபவரின் தொந்தரவு எதனால் என் உடலில் தெரிகிறது?

  • Home
  • ஹீலிங் பெறுபவரின் தொந்தரவு எதனால் என் உடலில் தெரிகிறது?
ஹீலிங் பெறுபவரின் தொந்தரவு எதனால் என் உடலில் தெரிகிறது?

மற்றவர்களுக்கு ஹீலிங் வழங்கும்போது, ஹீலிங்
பெறுபவரின் தொந்தரவு எதனால் என் உடலில் தெரிகிறது?

| Why the disturbance show up in my body? Why do I experience their suffering and distress when I give healing? Why does the healing receiver’s disturbance show up in my body?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping