தூக்கமும் ஒருவகையான தியானம்தான்

  • Home
  • தூக்கமும் ஒருவகையான தியானம்தான்
தூக்கமும் ஒருவகையான தியானம்தான்

தியானம் என்பது மனிதர்களின் இயல்பு நிலை, தூக்கமும் ஒருவகையான தியானம்தான். தியானம் மனதோடு தொடர்புகொள்ள உதவும். நம் மனதோடு ஏற்படுத்தவும் மனதைப் புரிந்துகொள்ளவும் தியானம் உதவியாக இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping