ரெய்கி

டாக்டர் மிக்காவோ உசுய்

டாக்டர் மிக்காவோ உசுய். மறைக்கப்பட்ட கலையாக இருந்த ரெய்கி கலையை, பொது மக்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் டாக்டர் மிக்காவோ உசுய் (Dr. Mikao Usui) அவர்கள். இவர் ஜப்பானில்