முஸ்லீம்

முஸ்லிம்கள் ஹீலிங் செய்யலாமா?

முஸ்லிம்கள் ஹீலிங் செய்யலாமா?மனிதர்கள் ரெய்கி ஆற்றலையும் சுவாசிக்கிறார்கள்.சுவாசம் மூலமாகவும் ரெய்கி ஆற்றல் உடலுக்குள் செல்கிறது.