சிகிச்சை

மாத்திரைகளின் பக்கவிளைவுகள் குறையும், ஆற்றல் அதிகரிக்கும்

ரெய்கி ஆற்றலைப் பயன்படுத்தினால் மருந்து மாத்திரைகளின் பக்கவிளைவுகள் குறையும் மருந்துகளின் ஆற்றல் அதிகரிக்கும்.