உடல்

மனிதன், ஒரு அறிமுகம்

பூத உடல் (கண்களால் காணக்கூடிய உடல்), ஒளி உடல் (ஆரா), மனம் (எண்ணம் மற்றும் அலைகள்), ஆற்றல் (இயக்க சக்தி), இவற்றுடன் உயிரின் கலவைதான் மனிதன்