ஆற்றல்

ரெய்கி ஆற்றலின் பயன்பாடு

ரெய்கி ஒரு புனிதமான ஆற்றலாகும், இந்த ஆற்றல் நன்மையான காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தவே படைக்கப்பட்டிருக்கிறது.