பயன்பாடு

தினசரி வாழ்க்கையில் ரெய்கி

பெரும்பாலான மனிதர்கள் தன்னை அறியாமல் தினசரி வாழ்க்கையில் ரெய்கி ஆற்றலை பயன்படுத்திக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள்.