நிறுவனர்கள்

ரெய்கி கலையின் நிறுவனர்கள்

டாக்டர் சுஜிரோ ஹயாஷி டாக்டர் சுஜிரோ ஹயாஷி (Dr. Chujiro Hayashi) அவர்கள் டாக்டர் மிகவோ உசுய் அவர்களின் மாணவர்களில் ஒருவர் ஆவார். இவர் 1880 ஆம்