தீட்சை

ரெய்கி தீட்சைக்கு அறிமுகம்

தீட்சை என்றால், ஒரு கலையை அல்லது வித்தையை அடுத்த நபருக்கு கற்று தந்த குருவானவர், கற்றுக் கொண்டவர் அந்த கலையை தன் வாழ்க்கையில் முழுமையாக பயன்படுத்த வழங்கும் அனுமதி அல்லது ஆசீர்வாதம்