சின்னம்

சோ-கு ரேய் சின்னம்

ரெய்கி கலையில் நிறுவனர் டாக்டர் மிகவோ உசுய் அவர்கள் சோ-கு-ரேய் சின்னத்தை மட்டுமே பொது பயன்பாட்டுக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளார்.