சக்ரா

மனித உடலின் சக்ராக்கள்

சக்ராக்கள் என்பவை என்ன? மனித உடலின் சக்ராக்கள். மனிதர்களின் உடலில் ஏழு சக்தி மையங்கள் அமையப்பெற்றுள்ளன, அவற்றை சக்ராக்கள் என்று அழைக்கிறோம். சக்ரா என்ற சமஸ்கிருதச் சொல்லுக்கு