கிளின்சிங்

கல் உப்பைப் பயன்படுத்தி தீய ஆற்றல்களை அழித்தல்

ஒவ்வொரு முறை மற்றவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்த பிறகும், கைகளை கல்லுப்பிலோ கல்லுப்பு கரைத்த தண்ணீரிலோ கழுவிக் கொள்வது நல்லது.