ஆற்றல்

ஆற்றலைக் கட்டுப்படுத்துதல்

ஒவ்வொரு முறை ரெய்கி சிகிச்சை வழங்கிய பிறகும் வகுப்பில் கற்றுத்தரும் வழிமுறைகளை கொண்டு பிரபஞ்ச தொடர்பையும், ஆற்றலையும் துண்டித்துக் கொள்ள வேண்டும்.