காணொளி

ஹீலிங் பெறுபவரின் தொந்தரவு எதனால் என் உடலில் தெரிகிறது?

மற்றவர்களுக்கு ஹீலிங் வழங்கும்போது, ஹீலிங்பெறுபவரின் தொந்தரவு எதனால் என் உடலில் தெரிகிறது? | Why the disturbance show up in my body? Why do