உறுப்பினர்

ரெய்கி மாணவர் உறுப்பியம்

ரெய்கி மாணவர் உறுப்பியம் நமது ரெய்கி பயிற்சி வகுப்புகளில் புதிதாகப் பதிந்து கொள்ளும் அத்தனை மாணவர்களுக்கும் இருபத்து நான்கு மாதக் காலப் பயிற்சி உறுப்பியம் வழங்கப்படும். இந்த