மாத்திரைகளின் பக்கவிளைவுகள் குறையும், ஆற்றல் அதிகரிக்கும்

  • Home
  • மாத்திரைகளின் பக்கவிளைவுகள் குறையும், ஆற்றல் அதிகரிக்கும்
மாத்திரைகளின் பக்கவிளைவுகள் குறையும், ஆற்றல் அதிகரிக்கும்

ரெய்கி ஆற்றலைப் பயன்படுத்தினால் மருந்து மாத்திரைகளின் பக்கவிளைவுகள் குறையும் மருந்துகளின் ஆற்றல் அதிகரிக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping