பயிற்சிகள்

டிசம்பர் மாத ரெய்கி வகுப்பு

இது முழுமையான ரெய்கி வகுப்பு அல்ல. இது ஒரு கலந்துரையாடலாக, விவாதமாக, அனுபவ பகிர்தலாக இருக்கும். இந்த வகுப்பில் கலந்துகொள்ளலாம் விருப்பம் உள்ளவர்கள் விரைவாகப் பதிந்து கொள்ளவும்.