முஸ்லிம்கள் ஹீலிங் செய்யலாமா?

  • Home
  • முஸ்லிம்கள் ஹீலிங் செய்யலாமா?
முஸ்லிம்கள் ஹீலிங் செய்யலாமா?

முஸ்லிம்கள் ஹீலிங் செய்யலாமா?
மனிதர்கள் ரெய்கி ஆற்றலையும் சுவாசிக்கிறார்கள்.
சுவாசம் மூலமாகவும் ரெய்கி ஆற்றல் உடலுக்குள் செல்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Continue shopping